Lúc nào thì bạn bắt đầu có vân tay?

02/03/2009 · 0 comments - 781 views

in Sức khỏe

Oh, the cool guy is back in town!

Vân tay, một trong những yếu tố cơ bản để phân biệt người này với người khác xuất hiện từ rất sớm. Không phải đợi đến khi sinh ra mới có như tóc, ngay từ tháng thứ 3 ở trong bụng mẹ thì vân tay của bào thai đã xuất hiện. Sau khoảng 6-13 tuần phát triển, các hoa tay cũng đã thành hình và lúc này vân tay đã hoàn chỉnh và theo suốt cuộc đời của con người cho tới cả sau khi họ ra đi.

(ảnh của dhammza – Under Creative Common License) 

Previous post:

Next post: