Tuần báo kinh tế đầu tiên ở Việt Nam là tờ báo nào?

14/02/2009 · 1 comment - 1,311 views

in Báo chí,Kinh tế,Việt Nam

Đó là một tờ báo từ rất lâu (số đầu tiên ngày 1/8/1901 và số cuối cùng ngày 4/11/1924) với tên Nông cổ mín đàm (農賈茗談) có nghĩa là “Uống trà nói chuyện làm ruộng và chuyện buôn bán” bao gồm các tin về kinh tế, nông nghiệp, mẹo kinh doanh … Đặc biệt ngay từ thời đó quảng cáo trên Nông cổ mín đàm đã chiếm tới 20% số trang (xấp xỉ trang A4).

Báo phát hành tại Lục tỉnh phía Nam nhưng thời đó số người mua không nhiều. Theo mục Bổn quán cẩn tín trang 6 số 39 (ngày 22 tháng 5, 1902), thì sau gần 1 năm phát hành, đã có 325 người mua báo, chủ yếu là các quan chức và điền chủ ở các địa phương, như cai tổng, hội đồng, hương chủ, tri huyện, và các công chức nhà nước – tức là những người biết đọc chữ quốc ngữ và có quan tâm đến các vấn đề mà tờ báo đề cập. So với tờ Gia định báo thì số lượng phát hành của Nông cổ mín đàm tương đối khiêm tốn, có lẽ bởi Gia Định báo là công báo được chính phủ Pháp tài trợ in ấn, và buộc các làng các tổng phải mua, trong khi Nông cổ mín đàm là tờ báo tư nhân và tự trang trải tài chính. Giá báo một năm dành cho người Việt (bổn quốc) là 5 đồng, cho người Pháp (người Langsa) và người nước ngoài là 10 đồng.

Mặc dù do một người Pháp là Canavaggio đứng tên nhưng học giả Lương Khắc Ninh (tức Lương Dũ Thúc) mới thực sự là linh hồn của tờ báo. Tờ báo ra đời góp phần thúc đẩy việc phát triển nền báo chí và văn học chữ quốc ngữ tại Nam Kỳ nói riêng và Việt Nam nói chung, Nông cổ mín đàm chính là tờ báo tổ chức cuộc thi viết tiểu thuyết đầu tiên ở Việt Nam.

Mục Thương cổ luận tồn tại trong suốt hơn 100 số báo, thẳng thắn tuyên chiến với tư tưởng tứ dân sĩ nông công thương đã ăn sâu vào suy nghĩ của người Việt bằng lời khẳng định: Sự đại thương là đệ nhứt cách giúp cho dân phú quốc cường, đồng thời hướng dẫn các thương nhân Việt Nam cách giao thương buôn bán và khuyến khích, kêu gọi họ đoàn kết để cạnh tranh với các thương nhân Hoa kiều và Ấn kiều. Vì lẽ đó, đây được coi là tờ báo kinh tế đầu tiên bằng chữ quốc ngữ.

Nông cổ mín đàm cũng là một trong các tờ báo đầu tiên thúc đẩy việc dịch thuật “truyện Tàu” ra chữ quốc ngữ ở Nam Kỳ, mở đầu bằng truyện Tam quốc chí tục dịch với tên người dịch được ghi là Canavaggio, nhưng một số học giả cho là của Lương Khắc Ninh. 

Previous post:

Next post: