“The quick brown fox jumps over a lazy dog.” có ý nghĩa gì?

12/02/2009 · 0 comments - 1,198 views

in Máy tính,Ngôn ngữ

Bạn có thể gặp câu này rất nhiều trong các bản thiết kế, nhất là các thiết kế về font chữ. Lý do để chọn câu “”The quick brown fox jumps over a lazy dog.” là vì đây là một câu sử dụng tất cả các chữ cái (!) trong bảng chữ cái tiếng Anh. 

Previous post:

Next post: