Từ tiếng Anh dài nhất có thể đánh bằng hàng trên cùng của bàn phím là gì?

11/02/2009 · 2 comments - 6,047 views

in Máy tính

Đối với bàn phím QWERTY (dạng bàn phím thông dụng hiện nay), hàng trên cùng bao gồm các ký tự QWERTYUIOP. Từ tiếng Anh dài nhất mà bạn có thể có được từ tổ hợp phím này là TYPEWRITER

  • http://www.facebook.com/jj.boo Jj Boo

    typewriter!!

  • http://www.facebook.com/profile.php?id=100002138839060 Phương Victor

    tyypewriter

Previous post:

Next post: